Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


Özel Yasalarla İlgili Davalar Kamulaştırma - 14. Cilt

Özel Yasalarla İlgili Davalar Kamulaştırma - 14. Cilt

Özel Yasalarla İlgili Davalar Kamulaştırma - 14. Cilt

Açıklamalı- İctahatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı

Yazar: Hasan Özkan
Yayınevi :

Legal

Satış Dışı
  • Ürün geçici olarak temin edilememektedir.
  • Barkod: 9786053150565


İçindekiler

Önsöz . V
Kısaltmalar VII
İçindekiler . IX
Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine
İlişkin Kurallar
Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak
Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar . 1
Yazılı Yargılama Usulü 1
Basit Yargılama Usulü 6
Kamulaştırma Davaları
İlgili Yasa 9
Açıklama. 34
Kamulaştırma İçin Yapılacak İşlemler 35
Kamulaştırılacak Her Türlü Taşınmazlar 35
Kamulaştıralamayacak Taşınmazlar 35
Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Makamlar 36
Kamu Yararı Kararının Onaylanması ve Onaylayacak Makam 36
Kamulaştırma Koşulları 37
Taşınmaz Mülkiyetinin Kamulaştırılması Yerine Belirli Bir Kesimi, Yüksekliği, Derinliği Veya Kaynak Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulması
Açıklama. 39
İrtifak Kamulaştırması Yapma Yetkisi Veren Yasalar . 39
Kamulaştırmada Önce Yapılacak İşlemler ve İdari Şerhler 39
Kamulaştırmalarda Uygulanacak Satınalma Usulü 40
Tapulama ve Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Kamulaştırma İstemi . 41
İçtihatlar 42
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 42
Yargıtay Özel Daire Kararları . 49
X Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Kamulaştırma
Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davası
Açıklama. 51
Mahkemece Taşınmaz Malikine Çıkarılacak Tebligat . 51
İdari Yargıda Açılacak Davanın Bekletici Mesele Yapılması 53
Görevli Mahkeme . 53
Yetkili Mahkeme 53
Davacı . 53
Davalı 53
Dava Açma Koşulları 53
Kamulaştırmanın Satınalma Usulü ile Yapılması Hali . 53
Kamulaştırmanın Satınalma Usulü ile Yapılamaması Hali 54
Verilecek Kararların Temyizi . 56
Tarafların Yokluğunda Yapılacak İşlemler 56
Hak Sahibinin Tespit Edilemediği Durumlarda Mahkemece Yapılacak
İşlemler 56
Taşınmazın Kamu Hizmeti İtibariyle Sicile Kaydı Gerekmeyen Niteliğe
Dönüşme Durumu . 56
Vergi Yönünden Vergi Dairesine ve Tapu Dairesine Bildirim . 57
Bilinmesi Gereken Hususlar . 57
Davalı 57
Gözönünde Tutulacak Hususlar 57
Mahkemece Verilecek Tescil ve Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi
Kararlarının İstinaf Yolu ve Temyizi 61
Örnekler . 62
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları
Açıklama. 63
Kat Mülkiyetli Yapının Kamulaştırılması 65
Değerlendirmede Uygulanmayacak Hususlar. 66
Bilirkişinin Rapor Düzenlemelerinde Süre . 66
Paylı Mülkiyete Konu Taşınmaz Malın kısmen Kamulaştırılması . 66
İçtihatlar 67
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 67
Yargıtay Özel Daire Kararları . 92
Kamulaştırma İşlemindeki Maddi Hataların
XI İçindekiler
Düzeltilmesi Davaları
Açıklama. 177
Görevli Mahkeme . 177
Yetkili Mahkeme 177
Davacı . 178
Davalı 178
Dava Açma Koşulları 178
Gözönünde Tutulacak Hususlar 178
Dava Açma Süresi 179
Maddi Düzeltim Kararlarının Etkileri . 179
Örnekler . 180
İçtihatlar 181
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 181
Yargıtay Özel Daire Kararları . 182
Kamulaştırma İşleminin İptali Davası
Açıklama. 189
Kamulaştırma İşlemlerinde Bilirkişiler
Açıklama 189
Bilirkişilik Yapamayacaklar . 190
Kamulaştırmada Bilirkişilerin Sorumluluğu
İlgili Yasa 193
Açıklama. 193
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyetinin çekişmeli olması halinde idare adına tescili
(Tapuya Yazılması) Davaları
Açıklama. 195
Görevli Mahkeme . 195
Yetkili Mahkeme 196
Davacı . 196
Davalı 196
Dava Açma Koşulları 196
Gözönünde Tutulacak Hususlar 196
Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Kamulaştırma XII
Örnekler . 197
İçtihatlar 198
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 198
Yargıtay Özel Daire Kararları . 202
Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların idare adına tescili ve zilyedin hakları
Açıklama. 213
Görevli Mahkeme . 214
Yetkili Mahkeme 214
Davacı . 215
Davalı 215
Dava Açma Koşulları 215
Gözününde Tutulacak Hususlar 215
Örnekler . 216
İçtihatlar 217
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı. 217
Yargıtay Özel Daire Kararları . 217
Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Boşaltılması
Açıklama. 223
Kamulaştırmadan İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi
Açıklama. 225
İçtihatlar 225
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 225
Yargıtay Özel Daire Kararları . 228
Kamulaştırmadan Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme Ve Devir
Açıklama. 231
İçtihatlar 231
Yargıtay Özel Daire Kararları . 231
XII İçindekiler
I Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Davası
Açıklama. 233
Görevli Mahkeme . 233
Yetkili Mahkeme 233
Davacı . 233
Davalı 233
Dava Açma Koşulları 234
GözönündeTutulacak Hususlar . 234
Dava Açma Süresi 236
Örnekler . 236
İçtihatlar 237
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 237
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 237
Yargıtay Özel Daire Kararları . 237
Kamulaştırma Bedelinden Düşülebilecek Hasar
Açıklama. 255
Görevli Mahkeme . 255
Yetkili Mahkeme 255
Davacı . 255
Davalı 255
Dava Açma Koşulları 255
Gözönünde Tutulacak Hususlar 256
Örnekler . 256
Kamulaştırılan taşınmaz üzerinde kullanılacak hakların sınırlandırılması ve mülkiyetin idareye geçmesi
Açıklama. 259
Trampa Yoluyla Kamulaştırma
Açıklama. 261
(Acele) İvedi Kamulaştırma İşlemleri
Açıklama. 263
Acele Kamulaştırma Koşuları 263
Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Kamulaştırma XIV
Gözönünde Tutulacak Hususlar 264
Örnekler . 264
Kamulaştırılan Taşınmazı Bedelsiz Kullanma Yetkisi
Açıklama. 267
Kamulaştırma İşlemlerinde Giderlerin Ödenmesi
Açıklama. 269
Bir idareye ait taşınmaz malın diğer bir idareye devri işlemleri
Açıklama. 271
Görevli Mahkeme . 272
Yetkili Mahkeme 272
Davacı . 272
Davalı . 272
Dava Açma Koşulları . 272
Örnekler . 273
İçtihatlar 274
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 274
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 275
Yargıtay Özel Daire Kararları . 287
Kamulaştırılan taşınmaz sahibinin sağladığı yararları geri alma davaları
Açıklama. 413
Kamulaştırmadan sonra alınan tapu kaydının iptali davaları
Açıklama. 415
Görevli Mahkeme . 415
Yetkili Mahkeme 415
Davacı . 415
Davalı . 415
Dava Açma Koşulları . 415
XV İçindekiler
Gözönünde Tutulacak Hususlar 416
Örnekler . 416
İçtihatlar 417
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 417
Yargıtay Özel Daire Kararları . 417

Kamulaştırması yapılmış işlemleri tamamlanmamış taşınmazlarla ilgili davalarda dava süresi (Madde 38'e göre)
Açıklama. 421
Kamulaştırma şerhinin kaldırılması davası
Açıklama. 423
İçtihatlar 423
Yargıtay Özel Daire Kararları . 423

Kamulaştırmaksızın taşınmazlara elkonulmasıyla ilgili davalar
Açıklama. 425
İçtihatlar 426
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 426
Yargıtay Özel Daire Kararları . 433
Kamulaştırmasız el konulan taşınmaz bedelinin tahsili davaları
Açıklama. 441
Görevli Mahkeme . 441
Yetkili Mahkeme 441
Davacı . 441
Davalı . 441
Dava Açma Koşulları . 441
Gözönünde Tutulacak Hususlar 441
Dava Açma Süresi 442
Örnekler . 442
İçtihatlar 443
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 443
Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Kamulaştırma XVI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 444
Yargıtay Özel Daire Kararları . 451
Kaynakça 527
Yazarın Basılmış Eserleri 531
Yazarın Basılacak Eserleri 533
(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Sayısı: 528

Baskı Yılı: 2015


Dili: Türkçe
Yayınevi: Legal

Sayfa Sayısı : 528

İlk Baskı Yılı : 2015

Dil : Türkçe

Yorumlar 0

Henüz yorum yapılmadı!

x

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız