Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme

Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme

Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme

Yazar: Fuat Ercan
Stokta Yok
  • Ürün geçici olarak temin edilememektedir.
  • Barkod: 9786058971509


“Bugünlere olup-bitenlere bakt›¤›mda onbefl y›l önce seçilen
konunun önemli oldu¤unu düflünüyorum. 1980´li y›llarda
askeri darbenin etkisi/psikolojisi ile gündemi devlet ve sivil
toplum karfl›tl›¤› ve daha da kötüsü modernizmin en kaba hali
olan ve epey çeviri kokan merkez-çevre üzerinden yap›lan analizler doldurdu. Daha da kötüsü solun belirli bir
kesiminde de farkl› kavram ve anlamland›rma ile bu tarz aç›klamalar belirleyici oldu. Yenilen flamar›n etkisinden
olsa gerek, flamar› atan devlet toplumu anlamada temel belirlen hale gelmiflti. fiamar bu toplumun tarihsel olarak
mayas›nda olan devleti öne ç›karma ya da devlete karfl› olama hallerini güçlendirdi. Her durumda kapitalizmin
Türkiye´de ulaflt›¤› aflamay› tekabül eden ve kapitalistlerin iflini kolaylaflt›ran bir tür analiz a盤a ç›kard›. Yani maddi
gerçekli¤e uygun bir söylem/dil oluflturuldu. Askeri darbe sonras› bu tarz analizlere en büyük katk› bir zamanlar
solla iliflkili olan baz› entellektüellerden geldi. Asl›nda gerek devlet merkezli analiz ve gerekse devlet karfl›t› liberal
analizler devleti toplumsal iliflkiler seti ve s›n›fsal çeliflkiler ve dahas› kapitalizmin yap›sal özellikleri d›fl›nda
analiz ediyorlard›. Bu analizler için Türkiye´nin Osmanl›´dan devir ald›¤› tarihsel gelenek temel referans oldu. Bu
tarz analizleri gerçekçi bulmamam yönündeki daha çok sezgiler, beni bu tarz bir çal›flmaya itmiflti. Çeflitli s›fatlarla
tan›mlanan liberaller ile ulusalc›lar aras›nda bugünlerde a盤a ç›kan gerilimin teorik/tarihsel belirlemelerine karfl›
yap›lan erken dönem bir çal›flmay› elinizde tutuyorsunuz.” ...Sayfa Sayısı: 288

Baskı Yılı: 2008


Dili: Türkçe
Yayınevi: SAV (Sosyal Araştırmalar Vakfı)

İlk Baskı Yılı : 2008

Dil : Türkçe

Yorumlar 0

Henüz yorum yapılmadı!

x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.