Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.


D&R KART ÜYELİĞİ AYDINLATMA METNİ

Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. (D&R, idefix ve müstakbel diğer markalar) olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

  1.            TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Turkuvaz: Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. ve Turkuvaz Medya Grubunu birlikte

Turkuvaz Medya Grubu: Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Paz. A.Ş.,Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş., Turkuvaz Reklam Pazarlama Danışmanlık A.Ş., Turkuvaz Televizyon ve Radyo İşletmeciliği A.Ş., Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş., Turkuvaz Yayın Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Turkuvaz ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz İzmir Televizyon Prodüksiyon ve Radyoculuk A.Ş., Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş., Turkuvaz Tv Hizmetleri A.Ş., Turkuvaz Görsel İşitsel İletişim A.Ş.,Turkuvaz Ekonomi ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ve Turkuvaz Motor Presse Dergi Yayıncılık A.Ş. 'den oluşan, bu şirketlerin birleşmesinden, birbirlerini devralmalarından oluşacak yeni şirketler ve tüm Medya Grubunu kontrol eden aynı şirket tarafından kurulacak yeni şirketlerden oluşan şirketler grubu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Bu kapsamda, Turkuvaz veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 

  1.            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

D&R kart üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan;

 

 

  1.            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla,

Yukarıda işlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 

  1.            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

 

  1.            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.          

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kvkk.iletisim@turkuvazyayin.com.tr elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, harici bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.