D&R KART ÜYELİĞİ AYDINLATMA METNİ

Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. (D&R, idefix ve müstakbel diğer markalar) olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

 1.            TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Turkuvaz: Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. ve Turkuvaz Medya Grubunu birlikte

Turkuvaz Medya Grubu: Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Paz. A.Ş.,Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş., Turkuvaz Reklam Pazarlama Danışmanlık A.Ş., Turkuvaz Televizyon ve Radyo İşletmeciliği A.Ş., Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş., Turkuvaz Yayın Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Turkuvaz ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz İzmir Televizyon Prodüksiyon ve Radyoculuk A.Ş., Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş., Turkuvaz Tv Hizmetleri A.Ş., Turkuvaz Görsel İşitsel İletişim A.Ş.,Turkuvaz Ekonomi ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ve Turkuvaz Motor Presse Dergi Yayıncılık A.Ş. 'den oluşan, bu şirketlerin birleşmesinden, birbirlerini devralmalarından oluşacak yeni şirketler ve tüm Medya Grubunu kontrol eden aynı şirket tarafından kurulacak yeni şirketlerden oluşan şirketler grubu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Bu kapsamda, Turkuvaz veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 

 1.            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

D&R kart üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan;

 

 • Ad ve soyadınız; D&R Kart sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, D&R Kart ile yapacağınız alışverişlerde fatura isminizin belirlenebilmesi,
 • Cep telefonu numaranız; D&R Kartınızın cep telefonu numaranıza tanımlanabilmesi, bu formda yer alan seçenek veya sair yollarla onay vermeniz halinde tarafınıza reklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi, D&R Kart üyelik sistemine aynı cep telefon numarası ile birden fazla kayıt yapılabilmesinin önüne geçilebilmesi, D&R Kart üyeliğiniz ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, tarafımızca sunduğumuz hizmet ve ürünlerle ilgili sizi bilgilendirmenin sağlanabilmesi, şikayet ve memnuniyetsizlik durumlarında sizlere ulaşılabilmesi,
 • E-posta adresiniz; bu formda yer alan seçenek veya sair yollarla onay vermeniz halinde tarafınıza reklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi, D&R Kart üyeliğiniz ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi,
 • D&R Kartınızı kullanarak aldığınız ürünlerin adları, kategorileri, detay bilgileri, adet ve tutar miktarlarıD&R Kartınızı tüm özelliklerinden yararlanarak kullanabilmenizin sağlanabilmesi, size ilginizi çekebilecek ürün ve hizmet önerilerinin yapılabilmesi, kazandığınız D&R Kart puanlarının hesaplanabilmesi,
 • D&R Kartınızı kullanarak yaptığınız alışverişlerde kullandığınız ödeme yöntemlerinin türleri ve yararlandığınız kampanya bilgileri; D&R Kartpuanlarınızın hesaplanabilmesi, ödeme yöntemlerinizin türlerine göre kampanyaların düzenlenebilmesi,
 • D&R Kartınızı kullanarak yaptığınız alışverişlerin yapıldığı kanal, tarih, saat ve mağaza bilgisi; D&R Kartpuanlarınızın ömrünün hesaplanabilmesi, yaptığınız alışverişlerin D&R Kart kullanım alanı dahilindeki mağazalarımızda yapıldığının teyit edilebilmesi, D&R Kart sisteminden öngörülenden fazla yararlanılmasının ve haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilebilmesi, onay vermeniz halinde en çok tercih ettiğiniz kanala yönelik size özel hizmetler ve ürünler içeren reklam ve tanıtım içerikleri gönderilebilmesi amaçları ile işlenecektir.

 

 1.            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla,

 • D&R Kart sistemine kaydolurken paylaştığınız bilgiler,
 • D&R Kartınızı kullanarak yaptığınız işlemler aracılığı ile toplanmaktadır.

Yukarıda işlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • D&R Kart Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizi işlenmenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkuvaz’ın meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

 

 1.            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1.            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.          

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kvkk.iletisim@turkuvazyayin.com.tr elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, harici bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.